Informisanjem i edukacijom zaštititi decu na internetu

Od 15.07.2016. na snazi je Uredba o bezbednosti i zaštiti dece pri korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija.

Ovom uredbom uređuju se preventivne mere za bezbednost i zaštitu dece pri korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija, odnosno na internetu i postupanje u slučaju narušavanja ili ugrožavanja bezbednosti dece na internetu.

Cilj Uredbe je da se podigne nivo svesti i znanja o prednostima i rizicima korišćenja interneta i načinima bezbednog korišćenja interneta; unapredi digitalna pismenost dece, odnosno učenika, roditelja, odnosno staratelja i nastavnika i unapredi međuresorna saradnja u domenu bezbednosti i zaštite dece na internetu.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija odgovorno je preduzimanje preventivnih mera za bezbednost i zaštitu dece na internetu, kao aktivnosti od javnog interesa, putem informisanja i edukacije dece, roditelja i nastavnika i uspostavljanja jedinstvenog mesta za pružanje saveta i prijem prijava u vezi bezbednosti dece na internetu.

Uredbom je definisano da su predmet informisanja i edukacije dece, roditelja i nastavnika prednosti korišćenja interneta, rizici korišćenja interneta kao i načini bezbednog korišćenja interneta.

To će se sprovododiti organizovanjem seminara, radionica, prezentacija i informisanjem putem štampanih, elektronskih i drugih medija u saradnji sa nadležnim organizacijama i predstavnicima organizacija civilnog društva.

Javni medijski servis, u skladu sa zakonom i drugim propisima, promoviše zaštitu dece, odnosno proizvodi i emituje programe u javnom interesu koji se odnose na bezbednost i zaštitu dece na internetu, u saradnji sa Ministarstvom.

S ciljem podizanja nivoa svesti i znanja o bezbednosti dece na internetu, Ministarstvo preduzima aktivnosti koje se odnose na savetovanje dece, roditelja i nastavnika, telefonskim putem, o prednostima i rizicima korišćenja interneta i bezbednim načinima korišćenja interneta, uključujući i rizik stvaranja zavisnosti od korišćenja video igara i interneta.

Ministarstvo omogućava prijem prijava štetnog, neprimerenog i nelegalnog sadržaja i ponašanja na internetu, odnosno prijavljivanje ugroženosti prava i interesa dece, telefonskim putem i putem elektronskog obrasca na veb sajtu.

Ministarstvo, po prijemu prijave, postupa na sledeći način:
1) dostavlja obaveštenje o podnetoj prijavi administratoru internet sajta u slučaju da navodi iz prijave upućuju na neprimeren ili štetan sadržaj;
2) prosleđuje prijavu, ukoliko navodi iz prijave upućuju na postojanje krivičnog dela, nadležnom javnom tužilaštvu, a informaciju o podnetoj prijavi ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove (Službi za visokotehnološki kriminal), s ciljem informisanja i u svrhu borbe protiv visokotehnološkog kriminala;
3) prosleđuje prijavu nadležnom centru za socijalni rad u slučaju da navodi iz prijave upućuju na povredu prava, zdravstvenog statusa, dobrobiti i/ili opšteg integriteta deteta, kao i obaveštenje nadležnom domu zdravlja o podnetoj prijavi u slučaju da navodi iz prijave upućuju na rizik stvaranja zavisnosti od korišćenja interneta;
4) prosleđuje prijavu inspekciji za informacionu bezbednost u slučaju da navodi iz prijave upućuju na narušavanje bezbednosti ili neodgovarajuće postupanje operatora IKT sistema od posebnog značaja.

Ministarstvo ima obavezu da podnosioca prijave obavesti o preduzetim aktivnostima.

Nakon dostavljanja prijave, centri za socijalni rad u okviru svoje nadležnosti vrše procenu stavova lica koja se staraju o detetu (roditelji, hranitelji), utvrđuju stepen uticaja nelegalnih sadržaja informaciono-komunikacionih tehnologija na dete, i pružaju pomoć u skladu sa zakonom i svojim ovlašćenjima.

Nakon dostavljanja prijave, nadležni dom zdravlja koji može da pruži stručnu pomoć utvrđuje, ukoliko postoji prethodna saglasnost pacijenta, odnosno njegovog zakonskog zastupnika ili staratelja, da li postoji rizik stvaranja zavisnosti ili je stvorena zavisnost od korišćenja interneta i pruža pomoć u skladu sa zakonom.

Zaposleni u centrima za socijalni rad i domovima zdravlja upoznaju se sa rizicima i štetnim posledicama koji mogu da nastanu za decu upotrebom IKT i obučavaju se o načinima pružanja pomoći deci u slučaju nastanka štetnih posledica.

Ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, centri za socijalni rad i domovi zdravlja, dostavljaju Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija podatke o postupanju po prosleđenim prijavama, a koje se odnose na bezbednost dece na internetu.

Leave a Comment