, ,

Građanska ocena Plana kvaliteta vazduha u Valjevu

Krajem januara se okončava projekat „Zelena komuna 22, Participativno rešenje za aerozagađenje u Valjevu koji je našem gradu doneo najavu skromnih, ali vrednih pomaka u shvatanju vođenja lokalne javne politike koja se tiče kvaliteta vazduha. Građani i građanke Valjeva, polako ali sigurno, uzimaju stvari u svoje ruke, kada je reč o odnosu prema vrlo važnoj lokalnoj politici koja se ogleda u primeni Plana kvaliteta vazduha. To potvrđuje građanska inicijativa potekla iz ovog projekta koja je podstakla okupljanje, zajednički rad i delovanje građanki i građana od struke i od integriteta, okupljenih u Savet za čist vazduh u Valjevu. Proteklih nekoliko meseci raspravljali smo o zagađenju vazduha, uzrocima problema i načinima za rešavanje. Predlagali smo vlastima da uključe javnost u izradu novog Plana. Predložili smo primenu seta hitnih mera za smanjenje zagađenja vazduha u Valjevu i zaštitu zdravlja ljudi. Učestvovali smo na javnoj raspravi o budžetu za 2022. godinu. Uprkos tome, novi Plan kvaliteta vazduha još nije ugledao svetlo dana. Najavljene su veće investicije u energetsku efikasnost u ovoj godini, mada još nema rezultata konkursa od prošle godine.

Može se i potrebno je raspravljati da li je Savet za čist vazduh doprineo i koliko da se neka pitanja pokrenu ili rasvetle? Međutim, prvi put do sada, zahvaljujući ovoj građanskoj inicijativi će uskoro pred valjevskom javnošću biti Građanski izveštaj o realizaciji plana kvaliteta vazduha u Valjevu koji je usvojen 2016. godine. Potrudili smo se da zabeležimo sve ono što se dešavalo u periodu sprovođenje plana, od 2017. do 2021. godine i da to ocenimo. O tome ćemo razgovarati na sednici Saveta za čist vazduh koja će se održati u ponedeljak 31. januara u Valjevu. Ovom prilikom vam prikazujemo glavne nalaze, ocene i preporuke koje su zabeležene u Građanskom izveštaju.

Glavni nalazi

Tokom svih godina realizacije Plana kvaliteta vazduha u Valjevu 2016-2021. vazduh je bio najniže, treće kategorije, zbog prisustva suspendovanih čestica. U tom periodu nastavljen je trend visokih koncentracija zagađujućih materija koji se beleži od 2012. godine kada je zvanično uspostavljeno merenje. Prosečno svake godine je zabeleženo 143 dana sa prekoračenje granične vrednosti od 50 µg/m3, s tim što je 2017. godine zabeleženo 117 dana a naredne 2018. čak 170 dana sa prekoračenjem. Prosečna srednja godišnja vrednost suspendovanih PM10 čestica u ovom periodu iznosila je 61,14 µg/m3 što je znato više u odnosu na propisanu graničnu vrednost od 40 µg/m3. Slična je situacija sa suspendovanim PM2,5 česticama budući da je zabeležena prosečna srednja godišnja koncentracija u periodu 2019-2021 u vrednosti od 47,1 µg/m3 što je, takođe, znatno prekoračenje u odnosu na propisanu graničnu vrednost od 25 µg/m3.

Dijagram 1. Prikaz prosečnih godišnjih koncentracija suspendovanih PM10 čestica u vazduhu u Valjevu u periodu 2017-2021 godina (Izvor: Nacionalna ekološka asocijacija)

Srednja godisnja vrednost
Prosečna vrednost pm čestica

Usvojeni dokument javne politike nije doprineo ostvarivanju očekivanih rezultata. Ciljne vrednosti propisane Zakonom o zaštiti vazduha i drugim propisima nisu ostvarene u periodu sprovođenja Plana kvaliteta vazduha u Valjevu 2016-2021. Lokalne vlasti nisu osigurale dostupnost podataka o realizaciji mera predviđenih u planu, ali na osnovu onoga što je poznato ne može se tačno utvrditi doprinos smanjenje zagađenja primenjenih mera u sistemu daljinskog grejanja. Slabost samog dokumenta (nedostaci u sadržini, neodređenost ciljeva, nedostatak dodeljenih resursa) je po našem mišljenju značajno umanjila izglede na uspeh u njegovom sprovođenju.

Dijagram 2. Prikaz prosečnih godišnjih koncentracija suspendovanih PM2,5 čestica u vazduh u Valjevu u periodu 2019-2021. godina (Izvor: Nacionalna ekološka asocijacija)

Zbog prekomernog zagađenja vazduha stanovnici Valjeva su bili izloženi riziku za zdravlje tokom perioda važenja Plana kvaliteta vazduha u Valjevu 2016-2021. Posebno su ugrožene osetljive grupe stanovništva (deca, mladi, stariji, osobe sa hroničnim oboljenjima). Svetska zdravstvena organizacija procenjuje da se radi o preranom gubitku najmanje 242 života zbog uticaja zagađenog vazduha, te da Valjevo spada u grupu zagađenih gradova u Republici Srbiji koji imaju najveći udeo prerano preminulih od zagađenja vazduha (18%) u odnosu na ukupan broj preminulih. Uprkos tome lokalne vlasti nisu pokrenule ni jedan mehanizam koji bi doprineo zaštiti zdravlja stanovništva od zagađenog vazduha (obaveštavanje, edukacija, zdravstvena podrška), niti je pokrenut postupak izrade i primene Plana javnog zdravlja.

U poslednjoj godini važenja Plana kvaliteta vazduha pokrenut je program subvencija građanima za unapređenje efikasnosti ali bez podešavanja prema potrebama zajednice, bez svesti o visokom stepenu energetskog siromaštva žitelja Valjeva. Od samog usvajanja Plana kvaliteta vazduha, tokom perioda njegovog važenja lokalne vlasti nisu osigurale transparentnost i participativnost vođenja ove vrlo važne lokalne politike (u pripremi nije učestvovala javnost, nisu objavljivane informacije o učinku, nije vođena javna debata, nema dostupnih informacija). Ta praksa se nastavila u u procesu pripreme novog Plana kvaliteta vazduha.

Dijagram 3. Prikaz broja dana godišnje sa prekoračenjem dnevnih graničnih vrednosti suspednovanih PM10 čestica u vazduhu u Valjevu za periodu 2017-2021. godine (Izvor: Nacionalna ekološka asocijacija).

Vrlo su oskudni podaci o napretku u realizaciji Akcionog plana Plana kvaliteta vazduha. Pored toga, znatnu poteškoću za ocenu predstavlja činjenica da su u samom dokumentu prikazani rezultati i pokazatelji koji ne ispunjavaju uslove da se nazovu „dobri indikatori“ (nema početne vrednosti, ciljane vrednosti, uopšteni, bez rokova, nema odgovornosti, nisu alocirana sredstva, itd). U vreme važenja Plana kvaliteta vazduha odvijao se monitoring kvaliteta vazduha u okviru uspostavljene lokalne mreže, ali bez merenja PM2,5, prizemnog ozona, teških metala i PAH. Evidentirane su teškoće u ugovaranju usluge i nezakonitosti. Javnost uopšte nije obaveštavana o kretanju zagađenja u realnom vremenu. Po evidenciji Poslovnog udruženja Toplana u Valjevu je u periodu 2014-2020 došlo do povećanja broja priključaka (13%), povećanja površine koja se greje (14%) i povećanja dužine vrelovodne mreže (65%).

Tabela broj 3: Kvalitet vazduha u Valjevu i gradovima Srbije (suspednovane PM2.5 čestice), Izvor: Nacionalna ekološka asocijacija, Izveštaj Vazduh 2021

Ocena učinka Plana kvaliteta vazduha u Valjevu

 1. Očekivani efekti i ishodi kojima je trebalo da doprinese realizacija Plana kvaliteta vazduha u Valjevu nisu ostvareni;
 2. Izabrane mere Plana kvaliteta vazduha u Valjevu jesu relevantne ali nisu dovoljno razvijene da bi bile adekvatne za ostvarivanje rezultata;
 3. Korisnici javne politike Plan kvaliteta vazduha nisu zadovoljni postignutim ishodima;
 4. Ključni cilj, smanjenje koncentracija suspendovanih čestica u vazduhu u Valjevu prema ciljnoj vrednosti ustanovljenoj zakonom nije postignut;
 5. Nije moguće precizno utvrditi troškove rezultata kao ni same rezultate
 6. Odsustvo ostvarivanja ključnog rezultata (ostvarivanje ciljne vrednosti) ukazuje da u implementaciji Plana kvaliteta vazduha u Valjevu nisu u dovoljnoj meri dodeljivani resursi;
 7. Ciljne vrednosti nisu ostvarene a većina mera opisanih u Planu kvalitet vazduha nije ni sprovedena, niti o tome postoje zvanične informacije. Nedostatak rezultata bi se mogao pripisati slabom sposobnošću organa i službi lokalne samouprave u Valjevu za realizaciju utvrđenih planova i programa. Svakako i slabom liderstvu, političkom i stručnom;
 8. Plan kvaliteta vazduha u Valjevu nije prepoznao potrebe ključnih ciljnih grupa niti je usmeren na njihove potrebe;
 9. Plan kvaliteta vazduha u Valjevu nije osigurao izvore finansiranja niti njihovu raznovrsnost. Kako je rečeno u sekciji „Finansiranje“ izveštaji različitih organizacija beleže znatne slabosti i nepravilnosti u oblasti finansiranja ove lokalne politike;
 10. Moguće je u okviru postojećeg okvira unaprediti koristi od ove javne politike i sa postojećim resursima. Presudno je da organi i službe lokalne samouprave budu posvećeni primeni zakona, te da se u zajednici u Valjevu stvori atmosfera da je pitanje zagađenja vazduha jedno od najvažnijih pitanja;
 11. Nedorečenost Plana kvaliteta vazduha, nedostatak dostupnih informacija i podataka, odlaganje usvajanja novog Plana, odsustvo transparetnosti i učešća javnosti, kašnjenje u realizaciji mera (subvencije) samo ukazuju da postoje ozbiljne slabosti koje se tiču institucionalnog kapaciteta lokalne samouprave u Valjevu;

Preporuke za unapređenje

Grad Valjevo može da utiče na kvalitet vazduha na više načina i kroz veći broj uloga koje lokalna samouprava ima. Dijagram u nastavku prikazuje uloge lokalne vlasti koje mogu biti osnov za sprovođenje lokalnih politika za zaštitu kvaliteta vazduha.

Dijagram 1. Prikaz uloga lokalne samouprave u politici zaštite vazduha

Zajednica u Valjevu stoji pred izazovom kako da osigura da se lokalne javne politike usmere ka potrebama građana-ka javnom interesu. U tom smislu od značaja može biti:

 • Osigurati da lokalna samouprava i drugi organi javne vlasti primenjuju propise i ispunjavaju svoje obaveze koje se odnose na zaštitu vazduha, obaveštavanje javnosti i participaciju;
 • Obezbediti poštovanje propisa i standarda koji se tiču kontrole emisija zagađujućih materija u vazduh;
 • Jačati pravnu odgovornost za kršenje propisa i propuštanje izvršenja zakonskih obaveza koje se tiču zaštite kvaliteta vazduha

Tim Zelena Komuna 22
Savet za čist vazduh u Valjevu

Program podrške civilnom društvu za zaštitu životne sredine i održivi razvoj zajednica „Snažno zeleno“ je centralni deo trogodišnjeg projekta „Zeleni inkubator“ koji Beogradska otvorena škola sprovodi sa partnerima Mladim istraživačima Srbije i Inženjerima za zaštitu životne sredine. Program podrške se sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert.

3 thoughts on “Građanska ocena Plana kvaliteta vazduha u Valjevu”

  • Mala ispravka,

   Dejan je učestvovao u izradi građanskog izveštaja ali je tvorac plugIN-a za najkvalitetnije prikazivanje stanja kvaliteta vazduha u Srbiji 🙂

   Sve najbolje!

   Odgovori

Leave a Comment